Компютърни курсове

"Computers themselves, and software yet to be developed, will revolutionize the way we learn."

Steve Jobs

URL Escape Codes - кодове за заместване на символи

Когато се задава URL може да се наложи заместване на символи при следните случай:

  • Символа не може да бъде написан защото не е на разположение на клавиатурата;
  • Символа в URL не може да бъде използван, защото е в противоречие със запазени знаци;
  • URL се подава за обработка от скрипт и той го отхвърля поради причини свързани със сигурността;
  • и други.

При по-горните условия, може да бъде символа може да бъде кодиран % следвано от ASCII шестнадесетичен еквивалентен код.

 

Character Escape Code
  %20
< %3C
> %3E
# %23
% %25
{ %7B
} %7D
| %7C
  %5C
^ %5E
~ %7E
Character Escape Code
[ %5B
] %5D
` %60
; %3B
/ %2F
? %3F
: %3A
@ %40
= %3D
& %26
$ %24